แนะนำ อัตราดอกเบี้ย สำหรับการลงทุน

แนะนำ อัตราดอกเบี้ย

ในภาวะที่ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากอยู่ในระดับต่ำ การลงทุนใน
หลักทรัพย์จึงเป็นทางเลือกที่ผู้มีเงินออมควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างโอกาส
รับผลตอบแทนที่สามารถเพิ่มพูนมูลค่าเงินออมของตนให้ได้ดีที่สุด
ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนต้องมีการ
วางแผนที่ดี โดยศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ
และคำนึงถึงความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้แก่ผู้ลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผู้ลงทุนคุณภาพซึ่งถือเป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของตลาดทุนไทย
“ดีที่สุดในจุดที่ยืน” ของคุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม ถือเป็นหนังสือ
ที่อ่านเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทุกประเภท โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่ง
เริ่มต้น เพราะเป็นหนังสือที่ไม่ได้ให้เพียงความรู้เรื่องการลงทุน แต่ยังนำเสนอ
มุมมองในการลงทุนจากประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการลงทุน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
นอกจากนี้ หนังสือยังมีเกปัดความรู้ที่ได้จากการสัมมนาการลงทุนใน
โครงการ “The Sleels Meale)” ของหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งถือว่าเป็นใครงการ
แรกที่เน้นให้ความรู้ผู้ลงทุนและให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินจริง โดยผู้
เข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษาข้อมูลและทำการบ้านอย่างหนัก นับได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ
รู้สึกยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว
ผมหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือ “ดีที่สุดในจุดที่ยืน” นี้
และนำแนวคิด ทัศนคติ การบริหารความเสี่ยง และความรู้จากหนังสือ ไป
ประยุกต์ใช้ในการลงทุนที่เหมาะกับตนเอง เพื่อที่จะสามารถสร้างอิสรภาพ
ทางการเงินได้อย่างมั่นคงไม่มากก็น้อย

อ่านบทความทั้งหมดที่นี้

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *